Damstraat 43

Voormalige langgestrekte hoeve onder zadeldak (pannen, n ⊥ straat). Verbouwd woongedeelte met gecementeerde naar Z.O. gerichte voorgevel van anderhalve bouwl. Op achtergevel laatste sporen van vakwerk in Nevele.
VIOE

Damstraat 52

Boerenhuis met L-vormige stallingen vermoedelijk uit midden XIX; aan de straat gelegen op de hoek met de Meirstraat. Vroeger molenaarshuis bij thans verdwenen stenen graan- en oliewindmolen van molenaar Steyaert, opgericht in 1845 en in 1918 tot puin vervallen. Witgeschilderd boerenhuis van vijf trav. onder zadeldak (pannen, n // straat) en erachter bedrijfsgebouw. Dubbelhuisopstand. Nagenoeg rechth., beluikte vensters met arduinen dorpel. Rondboogvensters in zijtopgevels. Fundamenten van de molen zichtbaar op erf.
GER.

Gentstraat 16

Z.g. "Kerrynhoeve". In de straatbocht gelegen hoeve minstens opklimmend tot XVI met losstaande bestanddelen. Voormalige omwalde motte. Boerenhuis in nog deels bestaande omgrachting, vergroot en "gerestaureerd" in de loop van XX B.Boerenhuis met thans bakstenen gevel van zeven trav. en één bouwl. onder voorheen mank zadeldak (pannen) met drie recente houten dakkapellen; vermoedelijk opklimmend tot XVIII. Vernieuwde vensters en deur. Overkragend dakschild ondersteund door modillons. Bewaarde zijtuitgevels met aandaken en muurvlechtingen, r. met onderkelderde trav. Haakse aanbouw aan straatzijde uit XX.gerestaureerd voortuitgeveltje van bakhuis met muurvlechtingen en gebogen deurtje en zolderluik. Muuranker op geveltop.Andere dienstgebouwen zonder noemenswaardigheden.VIOE.

Gentstraat 8

Hoeve met losstaande bestanddelen uit XIX B, gebouwd op de plaats van een bestaande hoeve.Ten Z., bakstenen boerenhuis van vijf trav. en één bouwl. onder zadeldak (pannen, n // straat) op gepikte plint. Getoogde vensters en deur in geblokte bakstenen omlijsting en waterlijstje.Ten W., gewitte dwarsschuur met stallen onder zadeldak (pannen, n ⊥ straat). Aan de afsluiting, eenvoudig bakstenen wegkapelletje met O.-L.-Vrouwebeeld, gedateerd 1945.
VIOE.

Gentstraat 10

XIX hoeve met losstaande bestanddelen, zowel woonhuis als stallen en schuur // aan de straat. Woonhuis met één bouwlaag onder zadeldak, pannen. Vijf traveeën met getoogde vensters onder aflijnend baksteenfries. Schuur onder zadeldak, XIX. Hekken in roodgeschilderd ijzerwerk. Omhaagd voortuintje.GER.

Hoelmeerspad 47

Boerenarbeiderswoning reeds vermeld op de Ferrariskaart van 1770. Woonhuis met één bouwlaag onder pannendak, // aan een doodlopende weg die van Vosselaredorp naar het Kanaal van Schipdonk leidt. Afgelegen woning. Voorheen tweegezinswoning. L deel met behouden blokramen, half beluikt en rechthoekig. R beluikte rechthoekige ramen met verwijderde blokraamelementen. Onlangs herschilderd.GER.

Koestraat 2

Boerenarbeidershuis onder geknikt zadeldak (pannen), uitziend op een ommuurd erfje, uit XIX met wellicht oudere kern, o.m. verraden door twee reeksen muurankers: vermoedelijk verhoogde gevel beraapt en voorzien van een nieuw, geknikt dak in de loop van XIX. Thans beraapte gevel met rechth., grijs omlijste vensters met witte luiken. Bekronend entablement met drie grote rozetten. Twee houten dakkapellen. Op een oculus na, blinde achtergevel. ( in 2010 in restauratie)
VIOE.

Koestraat 3-5

Naar verluidt eertijds een herberg. Tweegezinswoning haaks op de straat met omhaagde tuin. Verrankerde, in de jaren 1930 gecementeerde gevel, uit XIX, met rechth. vensters en deuren, één in de afgekante hoektrav. aan straat. Geknikt zadeldak (pannen, kunstleien) met houten dakkapellen. Onlangs is het linkerdeel herbouwd.
SCHRAP

Kouterstraat 4

Z.g. "Leen ter Duust", naar de familie Vander Duust, die begin XV het goed in leen hield van de heer van Nevele. In XVbestaande uit een neerhof, motte en land. In XVI pachthof met motte, wallen en grachten. Op Poppkaart vermeld als "Ferme Van Kerckhove De Denterghem", naar de toenmalige eigenaar van Deurle. Vlg. De Potter en Broeckaert één van de zeer oude pachthoeven in Vosselare met deels bewaarde walgrachten en kelders; in XVIII eigendom van de burggraaf van Nieuwpoort, baron van Poeke.Thans nog grotendeels bewaarde walgrachten ten Z. van de huidige hoevegebouwen. Hoeve met losstaande bestanddelen en gekasseide oprit, uit XVIII en XIX.
Ten Westen, witgekalkt boerenhuis op gepikte plint van zes travëen met laag aanleunende stallen onder doorlopend zadeldak (pannen, nok parallel met de straat). Dak en rechter zij gevel vernieuwd-na oorlogsschade van W.O. II. Links behouden zijaandak met muurvlechtingen. Vier hoge, licht getoogde vensters met witgeschilderd houtwerk en luiken. Lager gebogen deurtje. Boven stalgedeelte, klimmende dakkapel met laadvenster.
Interieur. In woonkamer witgeschilderde balkenzoldering, mnerbalk versierd met rolwerk op de balkzool.Ten Zuiden, haaks op de straat en het woonhuis, schuur en stallingen, acht trav., met groen-witgeschilderde deuren en poorten en één in het zadeldak verhoogde inrijpoort; naar verluidt uit de jaren 1920. Links ernaast aangebouwde paalschuur.
Noordwaarts, naast het woonhuis, kleinere stallen onder zadeldak (pannen, nok parallel met de straat).VIOE.

Kouterstraat 8

Voorheen z.g. "Klein Pachtgoed Vander Goes". gerestaureerde hoeve met losstaande bestanddelen gelegen aan het einde van een zijstraatje, tgov. andere, sterk verbouwde hoevegebouwen en een kapelletje van O.-L.-Vrouw van Banneux (1941-47). Bakstenen boerenhuis van vijf trav. en één bouwl. onder zadeldak (pannen); jaartal 1879 op omlijsing van voor- en achterdeur. Gebouwd op de plaats van een oudere, omwalde hoeve; opklimmend tot XVI B en in XVII B zeker reeds met stenen woonhuis. Opgetrokken in neotraditionele stijl met dubbelhuisopstand. Erfgevel voorzien van zandstenen kruiskozijnen aan weerszij van een korfboogdeurtje in zandstenen omlijsting met bekronend niskapelletje, in straatgevel met bovenlicht. Deurtrav. van erfgevel verhoogd in dakvenster met puntgevel. Vensters van vroegere opkamer aan straatkant. Versierde ankers met initialen D W (De Winter).Ten Z., ruime schuur en stallen onder overkragend zadeldak (pannen) en ten W., stallen of voormalig wagenhuis (?) onder schilddak (pannen), vermoedelijk uit XIX B.
VIOE.


Kouterstraat 10

Z.g. "Poortakkergoed", hoeve eertijds eigendom van het Godshuis van Poortakker en erna van de Burgerlijke Godshuizen Gent en thans het O.C.M.W. Reeds vermeld in XVI. Hoeve met losstaande bestanddelen bereikbaar via een bochtige oprit. Ruim boerenhuis van elf trav. en één bouwl. onder zadeldak (pannen, n // straat), vermoedelijk uit XVIII. Duidelijk zichtbare bouwnaad in achtergevel wijzend op een latere uitbreiding van 4 trav. Witgekalkte gevel op gepikte plint met rechth., vernieuwde vensters onder houten latei met luiken. Rechth. deur met bovenlicht. Overkragende daklijst op modillons. In XIX haaks aangebouwde kouken tegen de bakstenen achtergevel met l. vensters van opkamers boven keldervensters.
Interieur woonkamer met grote schouw en moerbalk met rolwerkversiering. Naast schouw insprong naar deuren van kelder en slaapkamer en stenen trap.Ten Z., bakstenen schuur met stallen op gepikte plint onder zadeldak (pannen, n ⊥ straat) met groen-witgeschilderd houtwerk van deuren en poorten.Twee parallel gebouwde stallen onder zadeldaken (pannen, n ⊥ straat); verbonden door recentere bouw. Gevelsteen vermeldt "1858/ Burgerlyke Godshuizen/ van Gent/ Arc. C.'t Kindt". Ten O., kleiner dienstgebouwtje met schouw (bakhuis ?) voorgevel gecementeerd.
VIOE.

Lagestraat 3

Thans z.g. "Pastoorshoek" (naar de aldus z.g. wijk met de oude pastorie). Boerenhuisje uit XIX c van vijf trav. en één bouwl. onder zadeldak (pannen, n // straat). Bakstenen gevel met getoogde vensters en deuren met negstenen. Bewaard houtwerk en persiennnes. Sierankers. Modillons onder overkragend dakschild. In zijgevel twee gelijkaardige vensters en twee rondbogige zoldervensters met negstenen. Binnen behouden stucwerk en plafonds, rosaces en lijstwerk. Dakgebint met inkerving Tdp 1874. Ontvangstkamer met houtkleurig stuc getrokken plafond.
VIOE.

Lagestraat 14

Oude pastorie van Vosselare. Vlg. De Potter en Broeckaert gebouwd onder pastoor De Wolf in 1658, vermoedelijk nadat de oude pastorie naast de kerk in XVII A door brand vernield werd. Na de oprichting van een nieuwe pastorie naast de kerk in 1833, werd de voormalige gebruikt als buitenplaats. In de jaren 1930 (?) werd het huis uitgebreid en voorzien van gevelcementering. Gerestaureerd. Gelegen in een grote rechth. "omwalde" tuin met vijver; nog omgrachting aan twee zijden bewaard. Toegang aan walgrachtbrugje met ijzeren hek tussen vierkante bakstenen hekpijlers. Ruim huis van twee bouwl. onder schilddak (mechanische pannen). Middentrav. hoger opgetrokken in puntgevel. L. aanbouwsel van twee bouwl. met oorspronkelijk beneden dienstruimten en boven woonkamer met breed venster; aangebouwd ca. 1930 (?). Interieur. Hal en rookkamer in Art Nouveaustijl aangepast. Kamer l. van voordeur met mooie XVIII-schouw met regencestucwerk en plafond in dezelfde stijl. Ernaast kamer met gebogen betonnen plafond en ingewerkte verlichting uit het interbellum (?).VIOE.


landegemstraat 4

Z.g. "'t Groot Goed ter Meersch". Vlg. de legende verblijfplaats van tempeliers. Eertijds omwald opper- en neerhof. Vlg. De Potter en Broeckaert ook van dreven voorzien en in XIV behorend aan de familie Van der Meersch van Nevele en later aan de familie della Faille, die er in XVIII eigenaar van werd. De auteurs vermelden ook nog een oude ingangspoort en een deel der oorspronkelijke stallen en muren uit XII. Thans geen zichtbare sporen meer van oude gevels door recent aangebrachte nieuwe bakstenen gevelbekleding. Andere bouwelementen werden reeds voordien vernieuwd. Villastijl.
SCHRAP

landegemstraat 35

Vroeger z.g. "Goed ten Broecke", vanaf 1801 z.g. "Zevenbunder". Grotendeels omgracht erf door de Kalebeek die de grens vormt tussen Nevele en Vosselare. Huisnaam aangebracht in de dakpannen (straatzijde) en op het hek. Het recent huisnaambord vermeldt tevens het jaartal 1412 als oudste vermelding. Vlg. andere bronnen oudste vermelding in een pachtcontract van de abdij van Drongen in 1375. Vlg. de straat van de abdijgoederen in 1578 bestond het pachtgoed uit een woonhuis, twee schuren, stallen, een wagenhuis, een bakhuis en een varkenskot, hof en boomgaard. Als eigendom van de abdij van Drongen verkocht na de Franse revolutie. Op een kaart bij de schatting van de nationale goederen in 1797, bewaard in het archief van het Scheldedepartement, gelegen in een vierkante omwalling. met toegangsdreef en z.g. .Goed ten Broecke. en het land r. eronder opgetekend als .het seven bunder.. De gebouwen waren vlg. bijgaande tekst toen nieuw gebouwd in baksteen en afgedekt met pannen. Hek geflankeerd door vier treurwilgen. Heden hoeve met losstaande bestanddelen bereikbaar via een aardeweg en gelegen tussen de straat en het Schipdonkkanaal (voorheen de Kalene). Hoog boerenhuis van zes traveeën (?) en twee bouwl. onder zadeldak (pannen, n // straat). Sporen van okerkleurig geschilderde gevel op grijsgeschilderde plint. Mogelijk oorspronkelijk slechts één bouwl., cf. sporen van kleinere zijgevel. Licht getoogde vensters, op begane grond met persiennes en vernieuwd houtwerk. Deur in grijsgeschilderde omlijsting. Voordakschild steunend op modillons. In achtergevel, beschaduwd door vier linden, hoge rechth. vensters, sommige met diefijzers en één opkamervenster. Ten Zuiden, gedeelte van oude schuur, grotendeels vernieuwd na brand in 1957. Ten O., rond betonnen hondenhok met omringend ijzeren traliewerk. Tegenwoordig nieuwe gevels.
SCHRAP

 

Langemunt 85-95

Vijf arbeidershuisjes en een vroegere herberg (nr. 97), z.g. "estaminet bij wwe. De Ruyck". Opgetrokken in neotraditionele baksteenstijl uit eind XIX. Enkel- en dubbelhuisjes van twee en drie trav. en één bouwl. onder zadeldak (pannen). Drie deurrisalieten uitlopend in getrapte dakvensters, waarvan één verdwenen. Getoogde muuropeningen met waterlijstje. Entablement met muizentand en paneeltjes.
VIOE.

Meirstraat 5

Hoeve met losstaande bestanddelen uit eind XVIII op begraasd erf met hulsthaag aan straatkant. Groen-wit ijzeren hek tussen bakstenen pijlers.
Boerenhuis van zes trav. en één bouwl. Onder zadeldak (pannen, n ⊥ straat). Witgekalkte gevel op gepikte plint met rechth. vensters (XIX ?) onder houten latei met lichtblauwgeschilderd houtwerk en luiken, arduinen dorpels. L. venster met tralie. Getoogd deurtje in lichtblauwgeschilderde bakstenen omlijsting met neuten, oren en kroonlijstje. In achtergevel kloosterkozijntje van opkamer.Ten Z., bakstenen schuur onder zadeldak (pannen, n ⊥ straat) met rechth. poorten.
Tussen het woonhuis en de haag, bakhuisje van het tweedelige type, gewitte en gepikte gevels, puntgevels afgewerkt met muurvlechtingen.
VIOE.

Meirstraat 7

Kasteel van drie bouwl. onder mansardedak met klim en dakkapellen. Bakstenen gebouw met sobere vormgeving. Middenrisaliet met arcade van twee trav. van ingangsportiek.
Bakstenen torentje in gotische stijl op eilandje in vijver, thans ontoegankelijk en nauwelijks zichtbaar tussen het groen (Pl. VIII). Vlg. de beschrijving van O.S. Depraert een gotisch duiventorentje met aanbouwsel eventueel opklimmend tot XV met op de begane grond twee afzonderlijke ruimten waarvan één dienst deed als bakoven of als smidse; d.m.v. een ladder kan men via een spitsboogdeur de bovenverd. bereiken en de eigenlijke duivenwoning. Vermoedelijk gaat het hier om het torentje waarin in 1830 de gotische koorvensters van de parochiekerk van Vosselare verwerkt zijn en waarvan sprake in een verslag van de Koninklijke Commissie der Monumenten in 1863. Het torentje op vierkante plattegrond vertoont namelijk een tweedelig spitsboogvenster met gotisch traceerwerk in de Z.W.-gevel. In Z.O.-gevel twee rondboogvensters. Monumentale gevelbeëindiging met hoekkanteeltjes, spitsboogfriezen en tuitvormige gevelbekroningen. Lager aanbouwsel (N.W.) in dezelfde stijl.
Ijskelder onder beboomde heuvel, zou gebouwd zijn in 1848 door Gustave de Kerchove d'Ousselghem. Opgetrokken uit Scheldesteen en voorzien van een monumentale ingang met trapgevel met een rondboogdeur (naar N. gericht).
Trechtervormige kelder met 4 m diameter en 4,65 m hoogte. In gebruik tot jaren 1930.
SCHRAP

Meirstraat 11

Aanleunende dienstwoning van twee bouwl. met stallen; eveneens uit XIX, maar met sporen van een oudere kern van één bouwl. door de muurvlechtingen op de zijgevel.
Ernaast, grote hondehokken met doorlopend ijzeren traliewerk.
VIOE.

Meirstraat 13

Z.g. Neerhof van het kasteel. Erf toegankelijk via eenvoudig ijzeren hek tussen bakstenen pijlers, r. met niskapelletje. Woning van vijf trav. en anderhalve bouwl. onder zadeldak (pannen); vermoedelijk n.o.v. L. Minard, op gevelsteentje in de O.-zijgevel het jaartal 1859. Getoogde vensters en deuren met overspannende waterlijst. Overkragende daklijst op modillons.
Ten W., eenvoudige stallen met gewitte gevel op gepikte plint, afgedekt met zadeldak (pannen).
Ten O., dwarsschuur, wederopgebouwd na brand in W.O. I., dak vernieuwd in 1942-44.
VIOE.

Moerstraat 15

Eenvoudig langgestrekt hoevetje uit XIX met begraasde tuin, afgesloten met ijzeren hek tussen betonnen pijlertjes (XX). Boerenhuis van vijf trav. en één bouwl. onder zadeldak (pannen, n // straat) met l. aangebouwde stalvleugel onder doorlopend zadeldak. Gewitte gevel op gecementeerde plint met aangepaste rechth. vensters voorzien van luiken (wit-rood) en deur.
VIOE.

Moerstraat 29 (met kapelletje)

Mooi bewaarde hoeve, vermoedelijk uit XVIII, op de hoek met de Gentstraat, gracht aan de straatzijden.Boerenhuis van zes trav. en één bouwl. Onder overkragend zadeldak (pannen, n // straat). Witgekalkte gevel op gepikte plint, naar Z.-O. georiënteerd. Nagenoeg rechth. deur en vensters met vernieuwd houtwerk en groen-witgeschilderde luiken. R. aangebouwde bakstenen schuur onder doorlopend zadeldak; in zijgeveltop muuranker. L. zijaandak met muurvlechtingen. Lager afhellende dakschilden aan achtergevel.
Interieur. Vijf binnendeurtjes geven uit op de woonkamer, met rode tegelvloer en moerbalk versierd met rolwerk aan de uiteinden.
Ten Z., bakhuis van het samengestelde type met recentere aanbouwsels. Op de hoek met de Gentstraat, naast het erf, door de hoevebewoners onderhouden kapelletje aan de O.-L.-Vrouw-In-Nood (XVIII d), in 1986 vervangen door een nieuw kapelletje en omringd door drie nieuw aangeplante populieren.
VIOE.

Poortakkerstraat 6

Langgevelhoeve uit XIXa of XVIII met bakstenen gevel op gepikte plint, één bouwlaag onder zadeldak, // aan de straat.
Rechts twee getoogde en beluikte vensters, in het middendeel twee blokramen met tralies in eik. L aangebouwd schuurgedeelte. Aflijnend baksteenfries onder de kroonlijst.
GER.

Rysseveldstraat 4

Z.g. "Klein Goed ter Meersch". De geschiedenis van deze oude hoeve valt samen met deze van het z.g. "Groot Goed ter Meersch" in de Landegemstraat. Voorheen omwaldehoeve met losstaande bestanddelen met grotendeels vernieuwd boerenhuis en een stal gedateerd 1850. Aan de vijver, dicht bij de ingang van het erf, bevindt zich een begroeide kelder met gemetst koepelgewelf en een vlakke vloer.
Mooi behouden schuur.
VIOE.

Rysseveldstraat 5

Boerenarbeidershuisje van thans zeven trav.; vermoedelijk opgetrokken in drie bouwfasen v.l.n.r., zicht-baar in de dakpannen van het achterdakschild, de verschillende venstervormen en duidelijk recentere laatste trav. (naar verluidt 1957). Met uitzondering van de laatste trav., witgekalkte gevel op de gepikte plint met rechth. en getoogde vensters voorzien van luiken met ovale lichtopening.
Ten W., schuur met centrale rechth. inrijpoort in witgekalkte erfgevel; aan veldzijde bakstenen achtergevel met centraal getoogd deurtje en luchtgaten. Ten O., bakhuis, naar verluidt voordien eveneens woning met weefkamer.
SCHRAP

Tempelierstraat 5

Boerenhuis met witgekalkte gevel op gepikte plint met vernieuwde rechth. vensters. Korfboogdeurtje in uitspringende bakstenen omlijsting (rood-wit geschilderd) op neuten met gebogen waterlijst. Uitgesneden modillons onder daklijst. R. vermoedelijk later toegevoegde kamer en stal. Vernieuwde zijge-vels.
VIOE.

Tempelierstraat 7

Boerenhuis van zeven trav. en één bouwl. onder zadeldak (pannen). In de jaren 1950 gecementeerde gevel met vernieuwde vensters. Behouden doch ook gecementeerde deuromlijsting met neuten, oren en kroonlijstje. In woonkamer nog behouden, onversierde moerbalk.
VIOE.

Vosselaredorp 2

Voorheen (XVIII-XIX c) herberg "In Den Vos". Hoekhuis met Langemunt van één bouwl. onder zadeldak (pannen). Grotendeels gewijzigd met behoud van oudere kern. Renovatie in XXa.
SCHRAP

Vosselaredorp 21

Dorpsschool en kapel gebouwd in 1912 door de heer de Kerchove d'Ousselghem. Voor de verbre-
ding van de straat en de nieuwe wegverharding, voorzien van een ijzeren voortuinafsluiting op muurtje. Bakstenen dubbelhuis van drie trav. en twee bouwl. Onder zadeldak (pannen, n // straat) tussen zijtrapgevels. Trav. gevat in verdiepte nissen met aflijnende muizentand. Gekoppelde vensters als bolkozijn. Centrale deurtrav. oorspronkelijk uitlopend in getrapt dakvenster. Aanleunende bakstenen kapel met spitsboogdeur en oculus in puntgevel. In XXd is het schoolgebouw met de kapel gesloopt.
VIOE.

Vosselaredorp 46

Markante XXa woning in voortuin, // aan de straat.
Hoge bakstenen gevel met één bouwlaag onder zadeldak. Getoogde vensters (luiken) en deur. L getoogde inrijpoort. Aflijnend baksteenfries. Houtendakkapellen waarvan het rechtse met een houten bebording met ruitvormige lichtopening in de top. L. Recent aangebouwde carport onder zadeldak met pannen en dakruiter.
GER.

Vosselaredorp 53

Voormalige gemeenteschool (thans bibliotheek) en huis van de onderwijzer uit begin XX. Toegangsgebouw aan de straatkant gesloopt. Deels behouden klaslokalen achterin de speelplaats. Aanleunend huis van de onderwijzer van drie trav. en twee bouwl. onder zadeldak (pannen). Centrale deurtrav. oorspronkelijk uitlopend in getrapt dakvenster. Verdiepte trav.-nissen met rondboogvormige benedenvensters en verlaagde rechth. bovenvensters. Aflijnend boogfries.
VIOE.

Vosselaredorp 54

Bakstenen hoekhuisje met de afhellende Koestraat, van anderhalve bouwl. met beluikte benedenvensters en deur in hoektrav. Boven deur verzekeringsplaatje van "La Belgique". Aflijnende muizentand.
VIOE.

Vosselaredorp 60-64

Reeks van vijf dorpshuisjes van één bouwl. uit XX a, doch grotendeels aangepast.
VIOE.

Vosselaredorp 68

Gebouwd als dorpsschooltje in 1864 n.o.v. architect L. Minard i.o.v. de kasteelbewoners, later gebruikt als gemeentehuis. Diephuis van één bouwl. met verbouwde voorgevel voorzien van imitatievakwerk in gecementeerde geveltop. Behouden bakstenen l. zijgevel met trav.-indeling d.m.v. bakstenen pilasters. Hoge getoogde ramen met tralies.
VIOE.

Vosselaredorp kerk

Parochiekerk St.-Eligius. Oudste vermelding, vermoedelijk van een houten kerk, in 1087. Oorspronkelij-ke stenen kerk opklimmend tot XIV. Laat-gotische driebeukige kruiskerk met een uitzonderlijk mooi achthoekig kruisingstorentje van Balegemse steen, vermoedelijk uit XIV-XV. W.-bouw vernieuwd in XV of XVI; polygonale absis met vijf spitsboogvensters en sacristie in XVII B. In 1687 bouw van zijkoren. Herstellingswerken en aanpassingen in de loop van XVIII. In 1763 vloer van Doornikse steen, in 1769 overwelfd. Hersteld in 1837 en 1893, l.g. door architect A. Van Assche. Opgeblazen in 1940 en totale wederopbouw na de oorlog door architect H. Vaerwyck-Suys (Sint-Amandsberg). De huidige kerk vertoont slechts vage reminiscenties aan de oorspronkelijke kerk (voor de restauratie door A. Van Assche) vnl. in de W.-gevel en de N.gevel van het schip, l.g. vermoedelijk met hergebruikt oud deurtje. Thans driebeukige kruiskerk onder één zadeldak (leien); opgetrokken uit zandsteen met vermoedelijk behoud van basis van muur, waarin de ijzeren ringen voor de paarden (nog jaarlijkse paardenwijding); bakstenen transept en rechth. koor met horizontaliserende speklagen; afzonderlijke vierkante bakstenen toren met naaldspits tegen de Z.-transeptarm.
Mobilair. Volledig vernieuwd. Verscheidene merkwaardige grafstenen uit XIV, XV en later, o. m. drie granieten grafstenen met voorstelling van figuren van de familie Van der Meersch van Nevele van XV, een arduinen grafsteen uit XV voor het l. zijaltaar van O.-L.-Vrouw, eveneens met twee figuren en gotisch opschrift.
VIOE.